You are currently viewing Raieõiguse ost

Raieõiguse ost

  • Post category:Blogi

Raieõiguse ost aitab metsa omanikul kasumis püsida

Küsi hinnapakkumist numbrilt 5515005 või e-posti aadressilt maa@vestman.ee

 * Et tagada kiiremini teile hinnapakkumine, palume võimalusel määrata Metsaportaalis (register.metsad.ee) oma metsa andmed avalikuks.

raieõiguse ost

Sisuliselt tähendab raieõiguse ost, et omanikku vahetavad kinnistul kasvavad puud, mis vastavalt kehtivatele nõuetele raietööde käigus maha võetakse ja puidu kokkuostu toimetatakse. Kinnistu omaniku ja raieõiguste ostja vahel sõlmitud lepinguga pannakse paika metsa võõrandamise tingimused, mille peavad kinnitama mõlemad osapooled.

Selline lahendus sobib eelkõige neile, kes soovivad oma kinnistult ka tulevikus tulu teenida. Kokkuleppe ühe osana saab raieõiguse ostjale ette kirjutada näiteks seda, et metsa võõrandanud ettevõte istutab samale kinnistule uue metsa, mis sõltuvalt liigist võib taas raieküpseks saada juba paarikümne aastaga. Nii on võimalik ühe inimese eluea jooksul raieõigust müüa korduvalt ja loomulikult võivad hiljem kasu teenida ka lapsed või lapselapsed.

Raieõiguse ost – kaks erinevat taktikat

Traditsiooniliselt ostavad ettevõtted raieõiguse kas fikseeritud hinnaga või metsamaterjali koguse alusel. Muidugi kujuneb lõplik raieõiguse hind sõltuvalt lisanduvatest tingimustest, metsa seisukorrast ja muudest faktoritest, mis raiet ning seda ümbritsevaid tegevusi hõlbustavad või raskendavad.

Fikseeritud hinnaga ostmise puhul maksab metsafirma summa, mis lepitakse kokku raieõiguse võõrandamise lepingut allkirjastades. Et raie teostatakse tavaliselt kuue kuu kuni aasta jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist, kaitseb see müüjat puidu turuhinna võimaliku languse eest, kuid jätab samal ajal müüja suuremast kasumist ilma, kui hind turul peaks vahepealsel ajal märgatavalt kerkima.

Metsamaterjali koguse alusel ostmise puhul maksab metsafirma kliendile sõltuvalt hinnast, millega firmal õnnestub puit pärast raiet omakorda edasi kokkuostu müüa. Seega on raieõiguse müüjal võimalik teenida rohkem, kui turg liigub vahepealsel ajal üles, aga arvestada tuleb ka võimaliku languse ja hinna kahanemisega.

Raieõiguse müügi korral tasub kindlasti eelnevalt uurida, mis suunas liigub turg, ja küsida nõu pädevate spetsialistide käest. Lõplik otsus, kumb kahest taktikast valida, on reeglina aga ikkagi müüja teha.

Milline on olukord turul?

Puidu hind kujuneb erinevate tegurite koosmõjul ja ei ole alati prognoositav. Kui metsa asukoht ja puistu koosseis on võrdlemisi stabiilsed tegurid, siis puistu kvaliteet ning metsamaterjali hind muutuvad ajas. Näiteks 2020. aastal vohasid erinevates Euroopa otstes puidule kahjulikud üraskid, mistõttu raiemahud suurenesid märgatavalt ning tekkis puidu üleküllus. See omakorda tõi hinna märgatavalt alla.

Sellele on järgnenud aga hindade märkimisväärne tõus, eriti järsult kerkis puidumaterjali hind 2021. aasta suvel ja 2022. aasta kevadel. Madalate hindadega müüdi palju, mistõttu nappis lõpuks laovarusid, hinna kasvamisele avaldas survet ka energiahindade märgatav tõusmine ja poliitiliselt ebakindel olukord Euroopas.

Erametsakeskuse viimasest, 2022. aasta III kvartali raportist ilmneb, et võrreldes 2021. aasta sama ajaga on mänd, kask, haav ja lepp hinda oluliselt kasvatanud, kuusk seevastu aga odavnenud. Näiteks küttepuidu hind on aastaga enam kui kahekordistunud ja tõusnud Eestis kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Raportis juhitakse tähelepanu ka Danske Banki koostatud aruandele, mis prognoosib puiduhindade kõrgel tasemel püsimist.

Kuidas raieõiguse ost käib?

Oletame, et Teie olete metsamaa omanik, kes soovib oma kinnistul kasvava puidu läbi raieõiguse müügi rahaks teha, ja meie raieõiguse ostja. Kui olete meiega ühendust võtnud, saame esialgse hinnangu koostada kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel, kuigi loomulikult on igasugune lisainfo abiks võimalikult asjakohase hinna kujundamiseks.

Kui oleme jõudnud kokkuleppele raietööde kõigis tingimustes, külastab meie taksaator lõpliku pakkumise koostamise eel Teie kinnistut, et hinnata metsa olukorda. Kui meie pakutud lõplik hind Teile sobib ja tingimused on paigas, kinnitame raieõiguse müügi/ostu raieõiguse võõrandamise lepinguga. Igasugused tehingud metsamaaga tuleks alati ametlikult kinnitada, tark on vältida vahendajate kaasamist.

Lisaks omavahelistele tingimustele tuleb informeerida ka Keskkonnaametit. Kui soovitakse teostada raiet mahuga üle 20 tihumeetri aastas, on kohustuslik esitada metsateatis ehk raiepilet, millega määratakse ära planeeritud raiemahud ja muu kaasnev info. Vajaduse korral saame Teid selle koostamisel ja abistamisel aidata.

Kui oleme nii kokku leppinud, istutame pärast raietööde lõppu samale kinnistule ka uue metsa. Meie jaoks on oluline, et Teie mets oleks alati majandatud ja Eesti maavarad hoitud. Soovime võimalusel säilitada kasvukohale omase liigirikkuse ja sealsetele elanikele meeldiva keskkonna.

raieõiguse ost

Millele veel tähelepanu pöörata?

Raieõiguse ostmisel meie poolt ei ole takistuseks hüpoteek, looduskaitseline piirang või kinnistu planeering. Leiame sobiva lahenduse, kui osa kinnistust katab põllumaa või kinnistul leidub hoonestust. Samuti on võimalik vaid kinnistu ühe osa raieõigust müüa.

Raieõiguse müügist saadud tulu maksustamisel on samuti erinevaid võimalusi, erisused kehtivad ka füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) ja eraisikule. Maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Raieõiguse ost kuulub metsa võõrandamise alamliikide hulka, millega ei võõrandata kinnisasja, vaid ressursi kasutusõigust. Sellegipoolest on tegu ettevõtlustuluga või kasuga vara võõrandamisest, mis maksustatakse vastavalt Maksu- ja Tolliameti ettekirjutustele.

Eraisikul või füüsilisel isikul tuleb raieõiguse võõrandamisel esitada neli olulist dokumenti: volikiri, kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures, väljavõte kinnistusraamatust, metsateatis ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Ettevõtjal (FIE) või juriidilisel isikul tuleb esitada viis olulist dokumenti: esindaja isikut tõendava dokumendi koopia, müüja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal, omanikuga sõlmitud raieõiguse ostulepingu koopia, metsateatis ja väljavõte kinnistusraamatust.

Raieõiguse ost ei pea olema raketiteadus

Kõik see kõlab ehk tavalisele metsaomanikule keeruliselt, kuid kogenud ja ausa metsafirmaga koos töötades kulgeb kogu protsess sujuvalt ja valutult. Vestmanis tunneme seadust ja oleme silmitsi seisnud väga erinevate olukordadega, seega leiame kindlasti lahenduse ka Teie mõtetele.

Vestman Grupp alustas tegevust aastal 1995, oleme tänasel päeval üks Eesti suurimaid metsamajandusega tegelevaid ettevõtteid. Hoolime nii klientide kui ka keskkonna heaolust. Tahame muuta maailma paremaks, toetades keskkonnasäästlikke ideesid ja tehnoloogiat.

Meie eesmärk on metsa- ja põllumaale kestva väärtuse andmine ja looduse elu- ja liigirikkuse säilitamine ning parandamine.  Hoolitsedes parimal viisil meie kasutuses oleva maa eest hoolitseme parimal viisil Maa, kliima ja iseendi eest. 

Meiega saab ühendust võtta alloleva kontaktvormi kaudu või kontaktnumbrile helistades.

Põllundus

Rendime välja põllumaid, anname nõu ning aitame leida parima lahenduse lähtuvalt partneri vajadustest.

Metsandus

Kasvatame liigi- ja elurohket metsa toetudes heale metsakasvatustavale.

Keskkond

Panustame taastuvenergia tootmisesse ning ettevõtetesse, kelle tegevus aitab kaasa keskkonnasäästlike ideede ja tehnoloogiate arengule ja levikule.