You are currently viewing Metsamajanduskava

Metsamajanduskava

  • Post category:Blogi

Metsamajanduskava on metsa majandamise ja kasutamise pikaajaline plaan, mis hõlmab metsa seisundi hindamist, metsaressursside kasutamise eesmärke ja meetmeid ning tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Metsamajanduskava koostamisel arvestatakse nii metsa majanduslikke kui ka keskkonnaalaseid aspekte, tagamaks säästlikku ja mitmekülgset metsa kasutamist ning säilitamist tulevastele põlvedele.

Küsi hinnapakkumist numbrilt 5515005 või e-posti aadressilt maa@vestman.ee

 * Et tagada kiiremini teile hinnapakkumine, palume võimalusel määrata Metsaportaalis (register.metsad.ee) oma metsa andmed avalikuks.

metsamajanduskava

Metsamajanduskava koostamiseks peab metsaomanik või metsa valdaja esmalt tellima metsa inventeerimise litsenseeritud metsakorraldajalt, mille käigus hinnatakse metsa seisundit, puistu vanust ja kasvuheadust(boniteeti) ja selgitatakse välja metsaressursid. Seejärel koostatakse metsamajanduskava, milles kirjeldatakse metsatööde maht. Kava koostamise käigus tuleb arvestada ka piirkondlikke eripärasid ja kohalikke olusid, nagu metsa liigiline koosseis, metsa seisund, metsakasvutingimused jne.

Kava peab sisaldama muuhulgas teavet metsa asukoha, pindala ja tervisliku seisundi kohta, samuti metsakasvatuse, metsauuendamise, raie- ja hooldustööde ning muude metsatöödega seotud tegevuste soovitused. Metsamajanduskava koostamisel tuleb arvestada ka metsa kasutamise ja majandamisega seotud õigusakte ning keskkonnanõudeid.

Kava koostamine on oluline, et tagada metsa säästlik ja mitmekülgne kasutamine ning säilitamine mets ka tulevastele põlvedele. Korraliku metsamajanduskava koostamine aitab vähendada metsade liigset raiumist, tagada terve tulevikumets  ning kaitsta metsaelustikku ja looduslikke elupaiku.

See on oluline ka sellepärast, et see tagab metsaomanikule või metsa valdajale kindluse ja stabiilsuse oma metsa majandamisel ning aitab vältida võimalikke konflikte naabermetsaomanike või looduskaitsega. Selle koostamine aitab kaasa ka metsa süsteemsemale kasutamisele, kuna see võimaldab metsaomanikul planeerida ja kavandada oma metsa kasutamist ning saada sellest maksimaalset kasu.

Metsamajanduskava võib sisaldada ka meetmeid kliimamuutuste mõju vähendamiseks ning metsa rolli süsiniku sidujana või soovitusi metsa looduskaitse alla võtmiseks.

Metsamajanduskava koostamine on kohustuslik kõigile metsaomanikele ja metsa valdajatele, kelle metsamaa pindala on üle 10 hektari või kelle metsa majandamisel on oluline keskkonnamõju. Kava koostamisel tuleb arvestada mitmete õigusaktide ja nõuetega (metsaseadus, looduskaitseseadus ja keskkonnaministri regulatsioonid).

Kokkuvõttes on metsamajanduskava oluline dokument, mis tagab metsa säästliku ja mitmekülgse kasutamise ning säilitamise tulevastele põlvedele. Korralikult koostatud Metsamajanduskava on abiks jätkusuutlikuks metsa majandamiseks,  mis  tagab ka metsade taastumise ja kaitse. Metsamajanduskava aitab metsaomanikul planeerida ja kavandada oma metsa kasutamist ning saada sellest maksimaalset kasu.

Põllundus

Rendime välja põllumaid, anname nõu ning aitame leida parima lahenduse lähtuvalt partneri vajadustest.

Metsandus

Kasvatame liigi- ja elurohket metsa toetudes heale metsakasvatustavale.

Keskkond

Panustame taastuvenergia tootmisesse ning ettevõtetesse, kelle tegevus aitab kaasa keskkonnasäästlike ideede ja tehnoloogiate arengule ja levikule.