Haldusteenus- terviklik lahendus metsade majandamiseks

Harvendusraie haldusteenuse metsas

Metsade haldusteenus hõlmab endas kõiki metsa majandamisega seotud protsesse, mida metsaomaniku soovidest lähtuvalt saame pakkuda eraldiseisvate teenustena või tervikliku lahendusena.
Metsa- ja põllumaa on stabiilne vara ning väärtus tulevastele põlvedele. Nagu muudegi varade puhul, tuleb ka metsa eest hoolt kanda- kui enda oskustest ja teadmistest jääb puudu, on mõistlik kasutada asjatundjate abi

Üle 20 aastasele kogemusele tuginedes haldab Vestman täna erinevate omanike metsamaad enam kui 20 tuhandel hektaril:
meie missiooniks on hallata metsi heaperemehelikult ja keskkonnasäästlikult ning oleme valmis oma teadmisi ja kogemusi ka Sinu metsa heaks rakendama.

Metsade haldusteenuse näol pakume terviklikku lahendust- anname kliendile ülevaate metsamaade hetkeolukorrast ning lähtuvalt kliendi soovidest, võimalustest ning vajadustest koostame arengukava metsa majandamiseks. Haldusteenusega võtame metsamajanduslike tööde protsesside ellu viimise vastutuse enda peale. Tänu sellele on tagatud Sinu metsa sanitaarne seisund ning kasvava metsa ja metsamaa väärtuse kasv ajas.

 • Tutvume kliendi metsamaadega ning koostame ülevaate metsamajandamise kava põhjal. Vajadusel värskendame metsamajandamise kavas olevat infot.
 • Planeerime metsa majandamise tegevuskava võttes arvesse kliendi soove, metsamaade iseloomu ning metsa sanitaarset seisukorda.
 • Koostöös kliendiga määratleme tegevuskava- metsa kasvatamise eesmärkidest lähtuvalt koostame metsa tervikliku arengukava, analüüsides tegevustega seonduvaid tulusid ja kulutusi.
 • Meil on FSC ja PEFC sertifikaadi nõuetele vastav majandamiskogemus.
 • Kasutame metsa haldamiseks kaasaegseid lahendusi ja tarkvara.
 • Suure majandajana suudame olla konkurentsivõimelisemad metsasaaduste ja tegevuste ahelas.

 

Meie klient väärtustab oma metsamaad ning mõistab, et tuleviku metsa kasvatamiseks tuleb metsandusalaseid teadmisi ja kogemusi oskuslikult rakendada- see loob hallatavale varale ajas kasvava väärtuse. Enese metsandusspetsiifiliste teadmistega kurssi viimine on aeganõudev protsess. 

Usaldades oma metsa Vestmani hallata, lood läbi kvaliteetse haldusteenuse oma metsale parimad tingimused väärtustades oma aega.  

Haldusteenus metsaomanikule

 • omaniku nõustamine
 • ülevaate andmine metsaportfellist
 • metsamajandamise kava koostamine
 • kliendi soovidest ja metsa vajadustest lähtuvalt tööde planeerimine
 • tööde organiseerimine metsas
 • metsas tehtud tööde järelevalve ja kvaliteedikontroll
 • metsakinnistu dokumentatsiooni korrashoid ja inforaportid omanikule
 • nõustamine maa eriväärtuse osas (nt taastuverenergeetika)

Tegevused metsaga

 • inventeerimine ja metsamajanduskavade koostamine
 • istutamine, mh maapinna ettevalmistus
 • istutatud taimede hooldamine
 • noorendike hooldamine
 • uuendusraie
 • hooldusraie
 • puidu müük
 • giljotiinraie
 • metsaparandus (kuivendussüsteemide- ja teede hooldamine ja ehitus)

AS Vestman Mets

Mihkel Rünkaru

Haldusteenuse protsessijuht

+372 5386 1729

Soovid haldusteenuse pakkumist oma metsale?