Vastutustundlik ettevõtlus

Olukordi, kus tuleb arvestada ettevõtte erinevate sidusgruppide vastandlike huvidega, tuleb igal ettevõttel pidevalt ette. Olles ümbritseva keskkonna osa, ei saa pikemaajalist edu sooviv ettevõte arvestada vaid äriotsuse mõjuga finantsnäitajatele, oluline on majanduslik, kui ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju või “jalajälg”, mis ettevõte oma eksisteerimisega jätab.

Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas juba omaette tööstus- või tegevusharuks muutunud valdkond Corporate Social Responsibility (CSR), tekitab Eestis ettevõtte ühiskondlikuks vastutuseks tõlgituna eeskätt heategevuse või sotsiaalprojektiga seotud konnotatsiooni ning äratundmist, et “sellega me juba tegeleme”. Samas näitavad mitmed uuringud, et tegevus on läbimõtlemata ning killustatud. Tihti tõlgendatakse Eestis ettevõtte ühiskondliku vasutust erinevalt, lähtudes üksikindiviidide vaatenurkadest ning samal ajal ka vastuoluliselt arvestades mõiste tegelikku ja enam levinud sisu.

Ettevõtete ühiskondlik vastutus tervikuna on Eestis laiema diskussiooni mõttes vähe käsitletud teema. Samas on vastutustundlik ettevõtlus Euroopas ja mujal maailmas üha suuremat tähelepanu pälvimas ning saamas üheks oluliseks ettevõtlusega seotud teemaks. Ettevõtete ühiskondlik vastutus on ka Euroopa Liidu ametlike poliitikate osa, olles kesksel kohal Lissaboni strateegias, mis viitab ettevõtete ühiskondlikule vastutusele kui ühele Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet tõstvale faktorile.

Mida ühiskondliku vastutuse all mõista?

Enim levinud tõlgenduse põhjal tähendab ettevõtte ühiskondlik vastutus nii majandusliku kui keskkonna ja sotsiaalse mõõtme integreerimist ettevõtte juhtimissüsteemi, mis arvestaks kõikide huvipooltega ning tooks kaasa huvide tasakaalustamise ja lisandväärtuse sidusrühmade silmis. Ettevõtte ühiskondliku vastutuse erinevad definitsioonid:

Vastutustundliku ettevõtluse majanduslikust sisust

Ettevõtted, kes on on hõivatud ja teevad tõsiseid jõupingutusi selle nimel, et defineerida CSR ja integreerida neid põhimõtteid oma tegevuse kõikidesse aspektidesse, usuvad, et CSR alasel tegevusel on hea mõju nende äritegevuse majanduslikule tulemusele. Alljärgnevalt mõned enim välja toodud kasutegurid:

Paranenud maine ja turupositsioon kogukonnas
Suurem teadlikkus ettevõtte heast nimest ning kaubamärgist
Klientide lojaalsuse kasv
Ressursi efektiivsem juhtimine, kulude vähendamine
Konkurentsieelis töötajate leidmisel ning hoidmisel
Töötajate motivatsiooni ja lojaalsuse tõus ning ka suurem töötootlikkus
Uute ärivõimaluste loomine ja kasutamine
Riskide maandamine
Madalam barjäär ettevõttele oluliste võtmeisikute, ametnike ning juhtidega kogukonnas
Hea tahte reserv kogukonnas, mis võib kriisiolukordades või suuremate makromajanduslike muutuste korral kasulik olla
Ühiskonna ja valitsuse poolehoiu võitmine
Innovatsiooni kasv