Vahi tööstuspark

Vahi Tööstusparki on oodatud kõik äri- ja tootmisettevõtted, sest piirkond on sobiv väga mitmekülgsetel tegevusaladel tegutsevatele ettevõtetele ja arendajatele. Tänu heale asukohale sobib Vahi Tööstuspark hästi ka laomajanduse arendamiseks.

Kruntide suurused jäävad vahemikku 3 143-23 348 m˛ (ehitusaluse pindalaga 60%; hoonete kõrgusega 12-14 m). Soovi korral saab krunte liita- nii saate ise kavandada kinnistu, mis vastaks just Teie ettevõtte vajadustele.

TARISTU

Veevarustus ja kanalisatsioon

 • torustikud on rajatud kinnistu piirini
 • olmekanalisatsioon (krundi ühendus De160) juhitakse Tartu linna võrku
 • veevarustus (krundi ühendus De63) toimub Tartu linna ühisveevärgist

Sadeveekanalisatsioon

 • igal krundil on sadevee ühendus De250
 • tänavatele on paigaldatud restkaevud, vesi juhitakse planeeringuala piiril asuvasse eesvoolu kraavi.

Tuletõrje veevarustus

 • ehitatud on 220 m3 tuletõrjevee mahuti koos II astme pumplaga
 • torustik on rajatud eraldi veetorustikust ning paigaldatud hüdrandid.

Soojavarustus

 • planeeringujärgselt gaasiküte
 • torustikud on toodud iga krundi piirini
 • võimsust igale kinnistule kuni 500 kW.

Elektrivarustus

 • liitumispunkt on ehitatud krundi piirile, võimsust igale krundile 3*25 A
 • renoveeritud on vana ja rajatud kaks uut kompleksalajaama
 • territooriumi elektrivarustus tagatakse maakaabelliinidega

Telekommunikatsioon

 • sidetrassid on toodud kinnistu piirini

Tänavad

 • kõnni- ja sõiduteed on asfalteeritud
 • rajatud on haljastus
 • paigaldatud on tänavavalgustus